تعهدنامه مشتریان پیوند: نسخه 13990110

بسم الله الرحمن الرحیم

درخواست پیوند عددی


اینجانب با آگاهی کامل نسبت به تعرفه و ویژگی‌ها، تعهد می‌نمایم که لینک درخواست شده، توسط پیوند کوتاه شده است و اطلاعات ثبت شده در فرم درخواست پیوند عددی کاملا صحیح بوده است. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی اینجانب می‌باشد. علاوه بر این، تعهد می‌نمایم که هزینه‌ی خدمات لینک را کاملا پس از درخواست، پرداخت خواهم نمود. در غیر این صورت، پیوند مجاز است که سفارش را لغو کند.

همچنین، پیوند هیچگونه مسئولیتی نسبت به لینک‌های درخواستی اینجانب ندارد، در صورت تشخیص محتوای مجرمانه/خلاف شرع/جعلی؛ پیوند مجاز است لینک‌های بنده را مسدود نماید و به هیچ عنوان وجه پرداختی مسترد نخواهد شد و موافقت خود را نسبت به تمامی موارد ذکر شده در این تعهدنامه اعلام می‌دارم و متعهد خواهم بود.

اینجانب، تصویر رنگی کارت ملی خود را به امور مشتریان به آدرس [email protected] ضمیمه و ایمیل خواهم نمود. پس از پایان فاز نهایی آماده سازی؛ پیوند دریافتی را از طریق سامانه>پیگیری سفارشات دریافت خواهم نمود. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی بنده خواهد بود.


درخواست پیوند حروفی


اینجانب با آگاهی کامل نسبت به تعرفه و ویژگی‌ها، تعهد می‌نمایم که لینک درخواست شده، توسط پیوند کوتاه شده است و اطلاعات ثبت شده در فرم درخواست پیوند حروفی کاملا صحیح بوده است. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی اینجانب می‌باشد. علاوه بر این، تعهد می‌نمایم که هزینه‌ی خدمات لینک را کاملا پس از درخواست، پرداخت خواهم نمود. در غیر این صورت، پیوند مجاز است که سفارش را لغو کند.

همچنین، پیوند هیچگونه مسئولیتی نسبت به لینک‌های درخواستی اینجانب ندارد، در صورت تشخیص محتوای مجرمانه/خلاف شرع/جعلی؛ پیوند مجاز است لینک‌های بنده را مسدود نماید و به هیچ عنوان وجه پرداختی مسترد نخواهد شد و موافقت خود را نسبت به تمامی موارد ذکر شده در این تعهدنامه اعلام می‌دارم و متعهد خواهم بود.

اینجانب، تصویر رنگی کارت ملی خود را به امور مشتریان به آدرس [email protected] ضمیمه و ایمیل خواهم نمود. پس از پایان فاز نهایی آماده سازی؛ پیوند دریافتی را از طریق سامانه>پیگیری سفارشات دریافت خواهم نمود. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی بنده خواهد بود.


درخواست پیوند اختصاصی


اینجانب با آگاهی کامل نسبت به تعرفه و ویژگی‌ها، تعهد می‌نمایم که لینک درخواست شده، توسط پیوند کوتاه شده است و اطلاعات ثبت شده در فرم درخواست پیوند اختصاصی کاملا صحیح بوده است. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی اینجانب می‌باشد. علاوه بر این، تعهد می‌نمایم که هزینه‌ی خدمات لینک را کاملا پس از درخواست، پرداخت خواهم نمود. در غیر این صورت، پیوند مجاز است که سفارش را لغو کند.

همچنین، پیوند هیچگونه مسئولیتی نسبت به لینک‌های درخواستی اینجانب ندارد، در صورت تشخیص محتوای مجرمانه/خلاف شرع/جعلی؛ پیوند مجاز است لینک‌های بنده را مسدود نماید و به هیچ عنوان وجه پرداختی مسترد نخواهد شد و موافقت خود را نسبت به تمامی موارد ذکر شده در این تعهدنامه اعلام می‌دارم و متعهد خواهم بود.

اینجانب، تصویر رنگی کارت ملی خود را به امور مشتریان به آدرس [email protected] ضمیمه و ایمیل خواهم نمود. پس از پایان فاز نهایی آماده سازی؛ پیوند دریافتی را از طریق سامانه>پیگیری سفارشات دریافت خواهم نمود. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی بنده خواهد بود.


درخواست پیوند فارسی


اینجانب با آگاهی کامل نسبت به تعرفه و ویژگی‌ها، تعهد می‌نمایم که لینک درخواست شده، توسط پیوند کوتاه شده است و اطلاعات ثبت شده در فرم درخواست پیوند فارسی کاملا صحیح بوده است. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی اینجانب می‌باشد. علاوه بر این، تعهد می‌نمایم که هزینه‌ی خدمات لینک را کاملا پس از درخواست، پرداخت خواهم نمود. در غیر این صورت، پیوند مجاز است که سفارش را لغو کند.

همچنین، پیوند هیچگونه مسئولیتی نسبت به لینک‌های درخواستی اینجانب ندارد، در صورت تشخیص محتوای مجرمانه/خلاف شرع/جعلی؛ پیوند مجاز است لینک‌های بنده را مسدود نماید و به هیچ عنوان وجه پرداختی مسترد نخواهد شد و موافقت خود را نسبت به تمامی موارد ذکر شده در این تعهدنامه اعلام می‌دارم و متعهد خواهم بود.

اینجانب، تصویر رنگی کارت ملی خود را به امور مشتریان به آدرس [email protected] ضمیمه و ایمیل خواهم نمود. پس از پایان فاز نهایی آماده سازی؛ پیوند دریافتی را از طریق سامانه>پیگیری سفارشات دریافت خواهم نمود. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی بنده خواهد بود.


درخواست پیوند من


اینجانب با آگاهی کامل نسبت به تعرفه و ویژگی‌ها، تعهد می‌نمایم که لینک درخواست شده، توسط پیوند کوتاه شده است و اطلاعات ثبت شده در فرم درخواست پیوند من کاملا صحیح بوده است. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی اینجانب می‌باشد. علاوه بر این، تعهد می‌نمایم که هزینه‌ی خدمات لینک را کاملا پس از درخواست، پرداخت خواهم نمود. در غیر این صورت، پیوند مجاز است که سفارش را لغو کند.

همچنین، پیوند هیچگونه مسئولیتی نسبت به لینک‌های درخواستی اینجانب ندارد، در صورت تشخیص محتوای مجرمانه/خلاف شرع/جعلی؛ پیوند مجاز است لینک‌های بنده را مسدود نماید و به هیچ عنوان وجه پرداختی مسترد نخواهد شد و موافقت خود را نسبت به تمامی موارد ذکر شده در این تعهدنامه اعلام می‌دارم و متعهد خواهم بود.

اینجانب، تصویر رنگی کارت ملی خود را به امور مشتریان به آدرس [email protected] ضمیمه و ایمیل خواهم نمود. پس از پایان فاز نهایی آماده سازی؛ پیوند دریافتی را از طریق سامانه>پیگیری سفارشات دریافت خواهم نمود. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی بنده خواهد بود.


درخواست بسته سبز


اینجانب با آگاهی کامل نسبت به تعرفه و ویژگی‌ها، تعهد می‌نمایم که لینک درخواست شده، توسط پیوند کوتاه شده است و اطلاعات ثبت شده در فرم درخواست بسته سبز کاملا صحیح بوده است. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی اینجانب می‌باشد. علاوه بر این، تعهد می‌نمایم که هزینه‌ی خدمات لینک را کاملا پس از درخواست، پرداخت خواهم نمود. در غیر این صورت، پیوند مجاز است که سفارش را لغو کند.

همچنین، پیوند هیچگونه مسئولیتی نسبت به لینک‌های درخواستی اینجانب ندارد، در صورت تشخیص محتوای مجرمانه/خلاف شرع/جعلی؛ پیوند مجاز است لینک‌های بنده را مسدود نماید و به هیچ عنوان وجه پرداختی مسترد نخواهد شد و موافقت خود را نسبت به تمامی موارد ذکر شده در این تعهدنامه اعلام می‌دارم و متعهد خواهم بود.

اینجانب، تصویر رنگی کارت ملی خود را به امور مشتریان به آدرس [email protected] ضمیمه و ایمیل خواهم نمود. پس از پایان فاز نهایی آماده سازی؛ پیوند دریافتی را از طریق سامانه>پیگیری سفارشات دریافت خواهم نمود. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی بنده خواهد بود.


درخواست بسته بنفش


اینجانب با آگاهی کامل نسبت به تعرفه و ویژگی‌ها، تعهد می‌نمایم که لینک درخواست شده، توسط پیوند کوتاه شده است و اطلاعات ثبت شده در فرم درخواست بسته بنفش کاملا صحیح بوده است. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی اینجانب می‌باشد. علاوه بر این، تعهد می‌نمایم که هزینه‌ی خدمات لینک را کاملا پس از درخواست، پرداخت خواهم نمود. در غیر این صورت، پیوند مجاز است که سفارش را لغو کند.

همچنین، پیوند هیچگونه مسئولیتی نسبت به لینک‌های درخواستی اینجانب ندارد، در صورت تشخیص محتوای مجرمانه/خلاف شرع/جعلی؛ پیوند مجاز است لینک‌های بنده را مسدود نماید و به هیچ عنوان وجه پرداختی مسترد نخواهد شد و موافقت خود را نسبت به تمامی موارد ذکر شده در این تعهدنامه اعلام می‌دارم و متعهد خواهم بود.

اینجانب، تصویر رنگی کارت ملی خود را به امور مشتریان به آدرس [email protected] ضمیمه و ایمیل خواهم نمود. پس از پایان فاز نهایی آماده سازی؛ پیوند دریافتی را از طریق سامانه>پیگیری سفارشات دریافت خواهم نمود. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی بنده خواهد بود.


درخواست بسته طلایی


اینجانب با آگاهی کامل نسبت به تعرفه و ویژگی‌ها، تعهد می‌نمایم که لینک درخواست شده، توسط پیوند کوتاه شده است و اطلاعات ثبت شده در فرم درخواست بسته طلایی کاملا صحیح بوده است. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی اینجانب می‌باشد. علاوه بر این، تعهد می‌نمایم که هزینه‌ی خدمات لینک را کاملا پس از درخواست، پرداخت خواهم نمود. در غیر این صورت، پیوند مجاز است که سفارش را لغو کند.

همچنین، پیوند هیچگونه مسئولیتی نسبت به لینک‌های درخواستی اینجانب ندارد، در صورت تشخیص محتوای مجرمانه/خلاف شرع/جعلی؛ پیوند مجاز است لینک‌های بنده را مسدود نماید و به هیچ عنوان وجه پرداختی مسترد نخواهد شد و موافقت خود را نسبت به تمامی موارد ذکر شده در این تعهدنامه اعلام می‌دارم و متعهد خواهم بود.

اینجانب، تصویر رنگی کارت ملی خود را به امور مشتریان به آدرس [email protected] ضمیمه و ایمیل خواهم نمود. پس از پایان فاز نهایی آماده سازی؛ پیوند دریافتی را از طریق سامانه>پیگیری سفارشات دریافت خواهم نمود. در غیر این صورت، تمامی تبعات آن بر عهده‌ی بنده خواهد بود.